top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Studio Karta

​Veurnseweg 93

8900 Brielen

Telefoonnummer: 0479 35 83 46 

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer:  0751.805.032
BTW nummer: BE0751805032

Rekeningnummer: BE49 3632 0304 3571

Artikel 1: Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 2: Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Wanneer de overeenkomst na uitvoering wordt onderbroken, wordt een bedrag aangerekend voor de uitgevoerde werken. 

Artikel 3: Betaling

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: betalingen via Bancontact en overschrijving. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Studio Karta gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. Bestellingen worden pas verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

Artikel 4: Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Wanneer je pakje retour komt bij ons, omdat je je adres niet volledig opgaf, dan zijn de kosten (€7,5) voor deze retour voor jou. Zorg er voor dat je het verzendadres correct én volledig invoert.

Artikel 5: Prijs

Alle vermelde verkoopprijzen op de website zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Studio Karta behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Karta beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Karta zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan Studio Karta via info@studio-karta.com

Artikel 9: Garantie en retour

Gezien alle producten in samenspraak en op maat worden gemaakt worden deze niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Studio Karta om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@studio-karta.com.

Artikel 13: Verzendkosten en -termijn

Alle verzendingen binnen België gebeuren standaard via brievenbuspost, of via Bpost (bij lasercutproducten). Vanaf €60 rekenen wij geen verzendkosten aan. Voor bestellingen beneden dit bedrag betaal je 3 euro (brievenbuspost, enkel wenskaarten) of 5,70 euro (bij alle lasercutproducten). Vanaf een bedrag van € 75 worden geen verzendkosten aangerekend. 

Afhalen van de bestelling is mogelijk na afspraak.

​​

Levertermijn

Wij proberen alle bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, de levering zal plaatsvinden tussen de 2 werkdagen en 2 weken. 

Bij vertraging worden de kopers zo snel mogelijk geïnformeerd.

Artikel 15: Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Karta. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Studio Karta kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Onze website, ontwerpen, logo's, tekst, foto's, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kunnen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.studio-karta.com

bottom of page